شعر ه تمام عيار!!!!

دارم مي ميرم از سرما خوردگی...
و همين طور هم از دل مردگی....
بعد اگه گم بشم تو روزمرگی...
حتما می کنم احساس سرخوردگی...
و در آخر گم می کنم سر زندگی...
قلبم وای ميسه از خون مردگی...
بعدش می شم تلف در ۲۰ سالگی...
پس بهتر ه نمی رم از سرما خوردگی...
حتی اگه ريه ام بترکه از چرک مردگي...
ديگه نبايد بکنم پر چو نگی....
چونکه می ميرين از مخ ترکيدگی...

/ 0 نظر / 3 بازدید