تبليغات اعتراف گيری!!!

فکر کنم اين هفته ...هفته اعترافات من باشه!چون در اين چند روز به چيزهای بسيار جالبی در زندگی ه گذشته ام اعتراف کردم!اين رو گفتم تا بدونين.....
هرکس که مايل ه به نوعی از من اعتراف بگيره(راجع به هر موضوعی که مربوط به هر بازه ای از زمان می شه)....هر چه سريعتر تا پايان وقت اداری اين هفته به من مراجعه کنه!
لازم به ذکر است که اولويت با کسانی است که زودتر مراجعه کرده باشند.
فرا تبليغات*** اين يک فرصت استثنايی است که اصولا هر ۱۰۰ سال يک بار تکرار
می شود!!بشتابيد که دارد تمام می شود!
========================================================

تو رو خدا به اشتباهت اعتراف کن!زود باش!زود باش!
اعتراف کن تا بدونی که الان ۱-۱ مساوی شديم.خواهش می کنم!

/ 0 نظر / 2 بازدید