ديگه بايد در ه هر چی حس ه گل گرفت!!!
اصلا کی گفته که ديدن ماه تو شب خوش شانسی می آره ؟؟؟مگه فقط خودت چشم داری و می بینی؟؟؟مگه بقيه کورن؟؟؟صلا ماه رو مگه جز شب موقع ديگه ای هم می شه ديد؟؟؟
بعضی وقتها يه چيزايی می گی که آدم دلش می خواد بهت بگه:نه بابا!!!قبول نيست شما ديدی!!!
خلاصه امروز هم با اين همه حس ه خوب...مثل روزای ديگه بود...کماکان مزخرف !!!
شايدم کمی مزخرف تر!!!هيچ اتفاق جديدی نيفتاد!!هيچ اتفاق تکراری ای هم البته نيفتاد!!
========================================================
از پذيرفتن هر گونه حسی....اعم از خوب يا بد.....تا اطلاع ثانوی معذورم!!!
قبلا هم گفته بودم که هر چی حس تو دنياست بايد فروخت و جاش يه خروس قندی خريد...تا حداقل صبح زود بيدارت کنه که به کلاسات برسی!! اما نمی دونم چرا هر دفعه دلم می خواد باور کنم که اشتباه می کنم...و نمی دونم چرا هميشه دلم براش می سوزه و هر دفعه بهش يه فرصت ديگه می دم!!!
اما ديگه تموم شد!!!اگه بياد جلوی پاهام هم بيفته...ديگه نگاش هم نمی کنم!
شما هم بی خودی وساطت نکنين که در کمال شرمندگی..مجبور می شم روتون و زمين بندازم!!!

/ 0 نظر / 2 بازدید