دست هايم به سوی آينده دراز...چشمهای به گذشته خيره و خودم در حال پرسه می زنم! می دانم به دنبال چه هستم، اما نمی گردم!

/ 0 نظر / 7 بازدید