دست بردار،  از اين ميکده سر به سري........
پاي بگذار به راهي، .... که فکر کني بهتري......که فقط!!  فکر کني بهتري....

دست بردار و برو....ول کن اين خم ساغري....
اي عشق با تو حرف مي زنم ...اي درد مگر آجرييييييي؟؟!!

/ 1 نظر / 14 بازدید
مینا

مهسا يک دفعه ژا نشی بری. دفاع کردی؟؟؟؟؟؟؟؟ هنوز دانشگاه می‌آی؟؟؟ يک خبری از خودت بده بابا به جای شعر سرودن