گفتگوی سران کشور های ديگه...... > خوردی؟پول بالا کشيدی؟اختلاس کردی؟ حالا ازت شکايت می کنم.می کشونمت تو دادگاه تا اونجا حالت رو بگيرن و پول برگردونی سر جاش!

گفتگوی سران کشور ما......>خوردی؟؟ تنهايی خوردی؟ پس چرا ما رو خبر نکردی؟حالا که تک خوری می کنی حالت رو می گيرم..الان يه رای ه عدم اعتماد بهت می دم تا از دفعه ی ديگه دستت بياد که سهم ما رو کنار بذاری.اونايی رو هم که خوردی ور دار ببر ،اينقدر هست که ما بخوريم..فقط معرفت ات رو نشون دادی! 

/ 0 نظر / 8 بازدید