امروز ساعت ۳ از خواب بيدار شدم...شايدم زودتر!بعد تو همون حالت خواب و بيداری چشمم به ماه افتاد که قشنگ نصف شده بود(امروز چندمه؟؟؟می خوام ببينم چقدر خواب بودم!!)
يه ابر ه خيلی نازک هم روش رو پوشونده بود و فقط باعث شده بود که نورش خيلی قشنگ دورش پخش بشه!!
يادمه يه بار ديگه هم ساعت ۶ بيدار شدم!باز چشمم به همون ماهه افتاد فقط جاش عوض شده بود و ابرش هم رفته بود....
اين رو ب گذاشتم به حساب خوش شانسی و با خودم گفتم:هی مهسا!امروز کلی بايد خوب باشه!!......و دوباره خوابيدم.
الان که دارم اين رو می نويسم...نتيجه ی خواب موندگی بنده اس!!!باز به کلاس ابريشميان نرسيدم!!!
اما خوب اشکالی نداره...اين موضوع چيزی از ارزشهای ماه کم نمی کنه...و همينطور هم از خوش شانسی من در اين روز!!!

/ 0 نظر / 2 بازدید