عشق پلنگها!!!!

پلنگها هم عاشقند....عاشق ماه.
....و اين عشق آنها را ديوانه کرد!
آنها آنقدر عاشقند که هر شب روی صخره ها می روند.....به سمت ماه می پرند و دست شان
را دراز می کنند تا او را بگيرند.
.....و آنقدر اين کار را تکرار می کنند تا زخمی و بی رمق روی صخره ها بيفتند.
اما بالاخره شبی می رسد که پلنگها آنقدر بپرند که دستشان به ماه برسد.....و آن شب
صورت ماه از چنگ انداختن آنها زخمی خواهد شد!!!!

/ 3 نظر / 3 بازدید
رامينيا

و از آن شب به بعد پلنگ‌ها او را خواهند نامید!

رامينيا

و از آن شب به بعد پلنگ‌ها او را ((آرمسترانگ)) خواهند نامید!