خوبی ه برخی اساتيد خواجه نصير اينه که آدم ياد می گيره وقتی استاد شد چه کارهايی نبايد بکنه!

اگه يه روزی هم استاد شديم و استاد خوبی شديم و ازمون پرسيدن :خوب استادی از که آموختی...می گيم از بد استادان!

/ 2 نظر / 8 بازدید
علی کیت

يکی تو استاد ميشی يکی علی اصغر مدير روستا !

خودم

مگه من چمه؟؟ حالا چشم نداری ببينی چرا بد و بيراه می گيری؟ :>