گوش ماهی

دريا دلش بزرگ است و درد دلهايش بسيار...
و گوش ماهی ها با اينکه کوچکند...اما گوشهايی دارند به وسعت دل دريا که پر هستند از حرفهای او...........و حرفهای دريا هيچگاه تمامی ندارد درست مثل حرفهای من.
پس بايد به سراغ گوش ماهی ها بروم3.gif

/ 2 نظر / 2 بازدید
...

من دوست دارم گوش ماهی باشم . از دريا بودن متنفرم ...

bahar

؟!